Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfi-
nansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Oś priorytetowa 1
Przedsiębiorstwa i innowacje


Działanie 1.5
Rozwój produktów i usług w MŚP


Poddziałanie 1.5.1
Rozwój produktów i usług w MŚP ? konkurs horyzontalny


Typ 1.5 D
Wsparcie dla MŚP dotkniętych skutkami epidemii COVID-19 ? konkurs dotyczący zakupu ruchomych środków trwałych i
wartości niematerialnych i prawnych.


Tytuł projektu:
?Poprawa sytuacji ekonomicznej firmy ?VIVA? Renata Jakubowska dotkniętej skutkami epidemii COVID-19
poprzez dywersyfikację oferowanych usług oraz zmniejszenie kosztów energii elektrycznej ponoszonych w
związku z prowadzoną działalnością?


Opis projektu:
Głównym celem projektu jest zapewnienie wzrostu poziomu sprzedaży oferowanych i ulepszonych produk-
tów (usług) oraz zmniejszenie kosztów działalności firmy prowadzonej w obiekcie gastronomiczno-hotelar-
skim "Austeria Niemczańska" w Niemczy przy drodze krajowej nr. 8 na trasie Wrocław-Kudowa Zdrój-Cze-
chy. W ramach projektu, dzięki planowanym inwestycjom, nastąpi wprowadzenie do oferty dodatkowych
usług kateringowych, nowej usługi polegającej na organizacji pobytów tematycznych dla grup zorganizowa-
nych, nowej usługi dowozu klientów/gości hotelowych do interesujących miejsc w okolicy/regionie, a także
zwiększenie ilości usług dotychczasowo oferowanych.


Efekty projektu:
Rezultatem podjętych w ramach projektu działań będzie przywrócenie, a następnie utrzymanie lub zwiększe-
nie poziomu sprzedaży oraz obniżenie kosztów energii elektrycznej w stosunku do roku 2020 i 2021.


Całkowita wartość projektu: 186.960,00 PLN
Kwota dofinansowania: 121.600,00 PLN
Ramy czasowe projektu: IV kwartał 2021r. - IV kwartał 2022r.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Postępowanie o udzielenie zamówienia z dnia 25.03.2022r.
?Dostawa samochodu osobowego o nadwoziu typu SUV?


Zwracamy się z prośbą o złożenie oferty na dostawę nowego samochodu osobowego o nadwoziu typu SUV.


Termin składania ofert: 01.04.2022r.


Poniżej treść zapytania ofertowego z załącznikami:
1) Zapytanie ofertowe
2) Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia
3) Załącznik nr 2 Formularz oferty
4) Załącznik nr 3 Oświadczenie Oferenta
5) Załącznik nr 4 Wzór umowy

 

------------------------------------

2022-04-06

 

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia upublicznionego w dniu 25.03.2022r.

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania pn. ?Dostawa samochodu osobowego o nadwoziu typu SUV? wybrano wykonawcę:

 

TOYOTA & LEXUS Centrum Wrocław Sp. z o.o.

ul. Legnicka 164-168

 

Cena netto:  135.762,60 PLN (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa złote 60/100)

Cena brutto: 166.988,00 PLN (słownie: sto sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem złotych 00/100)