Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Oś priorytetowa 1
Przedsiębiorstwa i innowacje


Działanie 1.5
Rozwój produktów i usług w MŚP


Poddziałanie 1.5.1
Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny


Typ 1.5 D
Wsparcie dla MŚP dotkniętych skutkami epidemii COVID-19 – konkurs dotyczący zakupu ruchomych środków trwałych i
wartości niematerialnych i prawnych.


Tytuł projektu:
„Poprawa sytuacji ekonomicznej firmy „VIVA” Renata Jakubowska dotkniętej skutkami epidemii COVID-19
poprzez dywersyfikację oferowanych usług oraz zmniejszenie kosztów energii elektrycznej ponoszonych w
związku z prowadzoną działalnością”


Opis projektu:
Głównym celem projektu jest zapewnienie wzrostu poziomu sprzedaży oferowanych i ulepszonych produktów (usług) oraz zmniejszenie kosztów działalności firmy prowadzonej w obiekcie gastronomiczno-hotelarskim "Austeria Niemczańska" w Niemczy przy drodze krajowej nr. 8 na trasie Wrocław-Kudowa Zdrój-Czechy. W ramach projektu, dzięki planowanym inwestycjom, nastąpi wprowadzenie do oferty dodatkowych usług kateringowych, nowej usługi polegającej na organizacji pobytów tematycznych dla grup zorganizowanych, nowej usługi dowozu klientów/gości hotelowych do interesujących miejsc w okolicy/regionie, a także zwiększenie ilości usług dotychczasowo oferowanych.


Efekty projektu:
Rezultatem podjętych w ramach projektu działań będzie przywrócenie, a następnie utrzymanie lub zwiększenie poziomu sprzedaży oraz obniżenie kosztów energii elektrycznej w stosunku do roku 2020 i 2021.


Całkowita wartość projektu: 186.960,00 PLN
Kwota dofinansowania: 121.600,00 PLN
Ramy czasowe projektu: IV kwartał 2021r. - IV kwartał 2022r.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia z dnia 03.11.2022r.
 

„Dostawa, montaż i uruchomienie kompletnej, zgodnej z obowiązującymi przepisami instalacji fotowoltaicznej o mocy nie mniejszej niż 5,040 kWp wraz z zapewnieniem przyłączenia instalacji do sieci energetycznej”


Zwracamy się z prośbą o złożenie oferty na dostawa, montaż i uruchomienie kompletnej, zgodnej z obowiązującymi przepisami instalacji fotowoltaicznej o mocy nie mniejszej niż 5,040 kWp wraz z zapewnieniem przyłączenia instalacji do sieci energetycznej.


Termin składania ofert: 7 dni kalendarzowych od dnia zamieszczenia informacji o postępowaniu, tj. do dnia 10.11.2022r.


Poniżej treść zapytania ofertowego z załącznikami:
1) Zapytanie ofertowe
2) Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia
3) Załącznik Nr 2a Formularz oferty (wersja pdf)

4) Załącznik Nr 2a Formularz oferty (wersja edytowalna)
4) Załącznik Nr 3 Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami współpracującymi
5) Załącznik nr 4 Wzór umowy

 

------------------------------------

2022-11-17

 

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia upublicznionego w dniu 03.11.2022r.

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania pn. „Dostawa, montaż i uruchomienie kompletnej, zgodnej z obowiązującymi przepisami instalacji fotowoltaicznej o mocy nie mniejszej niż 5,040 kWp wraz z zapewnieniem przyłączenia instalacji do sieci energetycznej” wybrano wykonawcę:

 

In Energy Sp. z o.o.

ul. Szewska 24/26/5

50-139 Wrocław

 

Zaoferowano: 

Cena netto:  23.250,00 PLN (słownie: dwadzieścia trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100)

Cena brutto: 28.597,50 PLN (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych 50/100)